Privatlivspolitik

Behandling af oplysninger

I forbindelse med vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient
indsamler og behandler hudklinikken en række personoplysninger om dig.
I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Hudklinikken, Frederikssundsvej 14a.,
1tv., 2400 København NV , behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger.

Typer af oplysninger

Hudklinikken, Frederikssundsvej 14a., 1tv., 2400 København NV indsamler og
behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant
for netop dig):
Almindelige kategorier af personoplysninger:
• Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer køn,
familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse samt
henvisning
Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):
• Helbredsoplysninger (f.eks. journaloplysninger, prøvesvar, tests,
røntgenbilleder, scanningsvar mv.), seksuelle forhold, race eller etnisk oprindelse
samt religiøse forhold.

Formål

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:
Vores undersøgelse, diagnostisk og behandling af dig
• Udarbejdelse af lægeerklæringer
• Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.
• Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger,
sygehuse eller sygehuslaboratorier
• Medicinordinationer, herunder udstedelse af recepter
• Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
• Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier
• Afregningsformål
• Overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s
databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant
sundhedsretlig lovgivning, f.eks.
o Dokumentationspligt
o Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og
juridisk hjemmel for behandlingen
o Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske
sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre
uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller
distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb
(denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og
elektroniske kommunikationssystemer
o Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering
til individer og myndigheder
o Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
o Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
o Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.
o Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning

Frivillighed

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne
frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til os. Konsekvensen af
ikke at give os personoplysningerne vil være, at vi ikke kan varetage formålene ovenfor,
herunder at vi i nogle tilfælde ikke kan undersøge, diagnosticere eller behandle dig.

Kilder

I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner,
f.eks. sygehuse, henvisende læge eller ved opslag i elektroniske journalsystemer. Vi
behandler de modtagende oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

Videregivelse af personoplysninger

Idet omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse, diagnosticering eller
behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende
modtagere:
• Der videregives oplysninger til, andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt
af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb
• Der videregives oplysninger til andre myndigheder, kliniske kvalitetsdatabaser,
Det Danske Vaccinationsregister, Styrelsen for Patientsikkerhed, Det Fælles
Medicinkort, Politiet, Sociale myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i
det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning.
• Du har som patient adgang til dine egne oplysninger (egen-acces)
• Ved henvisning af patienter videregives oplysninger til de sundhedspersoner,
hvortil henvisningen er sendt.
• Ved indberetning af laboratorieprøver videregives prøverne til
sygehuslaboratorierne
• Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling
videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer
• Ved udstedelse af recepter videregives oplysninger til landets apoteker og
Lægemiddelstyrelsen via receptserveren
• Ved indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
• Ved videregivelse af epikriser videregives oplysninger til den henvisende læge og
i visse tilfælde det henvisende sygehus
• I andre tilfælde videregives oplysninger til pårørende eller forsikringsselskaber

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger

Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger
er:
• Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og
videregives almindelige personoplysninger i medfør af
databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme
personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af
databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).
• Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved
den almindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6,
bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler
(journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10, samt sundhedslovens kap. 9.
• Helbredsoplysninger til brug for videre behandling ved henvisning af patienter
videregives efter reglerne i Overenskomst om speciallægehjælp §§ 20-23 samt
sundhedsloven.
• Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier sker efter reglerne i
Sundhedsstyrelsens vejledning om håndtering af parakliniske undersøgelser i
medfør af autorisationsloven.
• Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr.
måned til regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om
speciallægehjælp § 49 og sundhedsloven.
• Medicinordinationer på recepter sendes via IT-tjenesten receptserveren efter
reglerne i sundhedslovens kap. 42 og bekendtgørelse om recepter og
dosisdispensering af lægemidler særligt kap. 3.
• Kliniske patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i
sundhedslovens §§ 195-196 og bekendtgørelse om indberetning af oplysninger
til kliniske kvalitetsdatabaser m.v. Data kan også videregives på baggrund af et
konkret samtykke fra dig som patient.
• Epikriser, som er et kort sammendrag af patientens sygehistorie og
behandlingsforløb sendes til henvisende læge og i nogle tilfælde til henvisende
sygehus efter reglerne i sundhedslovens kap. 9.
• Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit
forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og
9(2)(a).
• Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående
samtykke efter reglerne i sundhedslovens § 43.
• Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes
nærmeste pårørende, afdødes alment praktiserende læge og den læge, der
havde afdøde i behandling efter reglerne i sundhedslovens § 45.

Tilbagekaldelse af samtykke.

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er
baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder
samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket,
herunder en videregivelse baseret på samtykke.

Brug af databehandlere

Dine personoplysninger behandles og opbevares hos vores databehandlere, som
opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra os. Vores databehandler er p.t. Novax.

Opbevaringsperiode

Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de
overfor angivne formål. Vi har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen pligt til
at opbevare disse i minimum 10 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå
tilfælde hvor vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks.
i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive
opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

Dine rettigheder

Du har – med lovens begrænsninger – visse rettigheder, herunder retten til indsigt i
personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet
oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til
at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift.
automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”).
Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller
udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os på nedenstående
adresse.
Adresseoplysninger på klinikken:
Hudklinikken, Frederikssundsvej 14a., 1tv., 2400 København NV
Telefon 3581 7575, www.hudspecialist.dk
Dato: 08.05.2020